ALGEMENE VOORWAARDEN Primal Strength Training

Primal Strength Training is gevestigd te Ede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Ede onder KvK-nummer 72762071.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN LES

a. Deze Algemene Voorwaarden Primal Strength Training zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een training en/of outdoor workout (een les) aangeboden en/of verzorgd door Primal Strength Training.
b. Een les is: Strength Intensity, HIIT Squad, Open Gym, Bootcamp, Outdoor Training en de andere programma’s welke actueel worden aangeboden alsook deelname challenges of wekelijkse programma’s met een einddoel. (Een les uit het gehele lesaanbod zoals omschreven op de website.)
c. Deze Algemene Voorwaarden Primal Strength Training zijn van toepassing op elke strippenkaart, elk abonnement en elk programma-abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een les of specifiek programma waarvoor is aangemeld of waaraan men deelneemt (zoals een proefles) welke overeenstemming dient te blijken uit online of schriftelijke registratie van een deelnemer.
d. Zowel door aanschaf van een strippenkaart, abonnement of programma-abonnement, alsook door deelname aan een les, verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Primal Strength Training.
e. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Primal Strength Training geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
f. Primal Strength Training kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Primal Strength Training. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Primal Strength Training Ede verstrekt.

2. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen Primal Strength Training en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen. Welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een deelnemer.
b. Voor Primal Strength Training ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Primal Strength Training. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
d. Een overeenkomst tussen Primal Strength Training en een deelnemer bestaat uit:
(i) een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal lessen.
(ii) een abonnement, dat bestaat uit:
(a) een abonnement, dat in één bepaalde periode een keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een les, of
(b) een abonnement, dat in een bepaalde periode twee keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een les, of
(c) een onbeperkt abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal lessen en speciale thematrainingen op verschillende locaties, of
(d) een programma-abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan specifieke programma’s. Onder de volgende voorwaarden kan een deelnemer een abonnement te allen tijden vervangen door een hoger abonnement, onbeperkt. Een abonnement vervangen door een lager abonnement, kan alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende abonnement:(i) het nieuwe abonnement heeft een looptijd van minimaal één jaar en kan per maand opgezegd worden(ii) het oude abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe abonnement voor de dan geldende actuele prijzen.
(f) Onze aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolg overeenkomsten.

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a. Een strippenkaart, abonnement en programma-abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Een strippenkaart is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld op de strippenkaart van een deelnemer. Als een Strippenkaart is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een les.
c. Een abonnement is beperkt geldig. Als een abonnement is verlopen, kan een deelnemer zich niet meer aanmelden voor een les.
d. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf (minimaal 3 maanden onafgebroken) in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart, abonnement en programma-abonnement worden opgeschort. Dit moet vooraf (minimaal 1 maand voor ingang opschorting) en schriftelijk worden gemeld (ingeval van ziekte of blessure door overhandiging van een verwijzing van arts of specialist).
(i) Het lidmaatschap wordt met de periode welke het is opgeschort verlengd.
(ii) In geval van langdurig verblijf in het buitenland zal er maandelijks, gedurende deze periode, een bedrag van €5,00 administratiekosten worden geïncasseerd.
e. Als een Deelnemer een abonnement heeft afgesloten, terwijl de deelnemer nog in het bezit is van een geldige strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de strippenkaart verbruikt, voordat het abonnement ingaat.
f. Een strippenkaart loopt automatisch binnen 6 maanden na afgifte af. Een strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
g. Een abonnement heeft een geldigheid van één (1) jaar. Na afloop hiervan, wordt het abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd tegen de dan actuele prijzen.
h. Een abonnement is ten allen tijde schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand (voor de 1ste van de maand door geven)..
i. Wijziging van het lidmaatschap naar een lagere frequentie kan uitsluitend schriftelijk en minimaal 1 maand voor de gewenste ingangsdatum te worden ingediend. Dit dient door Primal Strength Training schriftelijk te worden bevestigd.
j. Wijzigingen van het lidmaatschap naar een hogere frequentie kan uitsluitend schriftelijk en vóór het einde van elke nieuwe maandincasso.

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

a. Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een strippenkaart, abonnement of programma-abonnement. Op dit moment is het inschrijfgeld €0,00 bij een nieuwe inschrijving. Wanneer men zich binnen zes (6) maanden na uitschrijving opnieuw inschrijft rekenen wij inschrijfkosten van €20,00.
b. De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de strippenkaarten, (iii) de abonnementen en (iv) de programma-abonnementen staan op de website van Primal Strength Training. Primal Strength Training heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Primal Strength Training.
c. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden via automatische incasso. De aanschaf van abonnement(en) loopt via het Fitmanager app.
d. Een strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
e. Een abonnement en programma-abonnement kunnen vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.
f. Een abonnement en programma-abonnement worden, met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald, maandelijks, vooruit, rond de 25e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven.
g. Primal Strength Training heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. GEVOLGEN NIET TIJDIG BETALEN

a. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Primal Strength Training gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
b. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Primal Strength Training.
c. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
d. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Primal Strength Training zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
e. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Primal Strength Training op de klant onmiddellijk opeisbaar.
f. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Primal Strength Training, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Primal Strength Training te betalen.

6. ONTBINDING

a. De Deelnemer kan een overeenkomst met Primal Strength Training ontbinden binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
b. Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met Primal Strength Training te ontbinden.
c. Het recht op ontbinding vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.
d. Bij het afsluiten van een abonnement nadat deze eerder beëindigd is door opzegging, worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door Primal Strength Training.

7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN LES

a. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem Fitmanager. Zonder aanmelding heeft een deelnemer geen recht op deelname aan een Les. Wanneer een deelnemer zich uitschrijft voor een les, dient dit te gebeuren minimaal 4 uur voor een les , om de credit terug te krijgen. Doet de deelnemer dit niet, dan kost dit dus een credit.
b. Primal Strength Training is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Primal Strength Training en in het Fitmanager app.
c. Buitengewone omstandigheden leveren voor Primal Strength Training altijd overmacht op en ontheffen Primal Strength Training van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Primal Strength Training ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
d. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Primal Strength Training is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een les door gevaarlijke weersomstandigheden. Op grond van afzegging door ons als bedoeld in dit artikel, maakt de deelnemer nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding.
e. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een les daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Primal Strength Training van de les worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a. Deelname aan een les geschiedt op eigen risico.
b. Primal Strength Training, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Les.
c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Primal Strength Training, haar medewerkers en trainers, is Primal Strength Training niet aansprakelijk.
d. Primal Strength Training is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Les. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
e. Primal Strength Training is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een les. Een les is intensief en blessuregevoelig. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Les. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.
f. Primal Strength Training behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een les.
g. Primal Strength Training is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Les.
h. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een les is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. Primal Strength Training respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b. Primal Strength Training gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Primal Strength Training deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.
c. Primal Strength Training zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d. De werknemers van Primal Strength Training en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
e. Primal Strength Training is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s en films te maken, die door haar kunnen worden gepubliceerd, gebruikt voor promotionele doeleinden en/of gebruik door derden. Indien de deelnemer, ouder of voogd hiertegen bezwaar heeft, kan de deelnemer, ouder of voogd dit voor de activiteit aan het deelnemen van de activiteit bij Primal Strength Training melden. Op de verwerking van persoonsgegevens door Primal Strength Training is tevens het Privacy Statement van toepassing.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Van deze Algemene Voorwaarden Primal Strength Training kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Primal Strength Training.
b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Versie: Februari 2020

If you have read this far, you are one of the many few that do this! So, because you took all that effort in reading these fine prints, I reward you a month subscription to workout once a week, FOR FREE!!!! Contact me to reclaim your prize!! Welcome to the Primal Strength Training family!! #BeStrongerThanYourExcuses

PRIVACY POLICY

Primal Strength Training respects the privacy of its members, in particular their rights regarding the automatic processing of personal data. We have therefore formulated and implemented a policy on complete transparency with our customers with regard to the processing of personal data its purpose(s) and the possibilities to exercise your legal rights in the best possible way.

If you require any additional information about the protection of personal data, please visit the website of the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Article 1 – Legal definition

Party responsible for processing personal data (hereinafter: “the controller”): Primal Strength Training, established in Eikelakkers 215 6711TD Ede The Netherlands, Chamber of Commerce number: 72762071.

Article 2 – The processing of personal data

1. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’).

2. An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

3. We process the following categories of personal data from you:

– Name
– Gender
– Address
– E-mail address(es)/number(s)
– Bank account (s)
– Birth date / age

Article 3 – Purpose of processing

We do not collect your personal information without a purpose. Your personal data are processed for:

a better service to you
to maintain relationships with you
to process your orders
our subscriptions
making offers
announcements via mail, e-mails and / or newsletters
customer loyalty programs
marketing purposes
complying with (a) legal obligation(s)

Article 4 – Registration of personal data

Your personal data are recorded in an (electronic) register.

Article 5 – Your rights regarding information

1. Pursuant to Article 13 paragraph 2 sub b GDPR each data subject has the right to information on and access to, rectification, erasure and restriction of processing of his personal data, as well as the right to object to the processing and the right to data portability.

2. You can exercise these rights by contacting us at info@primalstrengthtraining.nl

3. Each request must be accompanied by a copy of a valid ID, on which you put your signature and state the address where we can contact you.

4. Within one month of the submitted request, you will receive an answer from us.

5. Depending on the complexity and the number of the requests this period may be extended to two months.

Article 6 – Legal obligations

In case of infringement of any law or regulation, of which a visitor is suspected and for which the authorities require the personal data collected by the collector, they will be provided to them after an explicit and reasoned request of those authorities, after which these personal data do not fall anymore under the protection of the provisions of this Privacy policy.

Article 7 – Commercial offers

1. You may receive commercial offers from the collector. If you do not wish to receive them (anymore), please send us an email to the following address: info@primalstrengthtraining.nl

2. Your personal data will not be used by our partners for commercial purposes.

Article 8 – Data retention

The collected data are used and retained for the duration determined by law.

Article 9 – Applicable Law

These conditions are governed by Dutch law. The court in the district where the collector has its place of business has the sole jurisdiction if any dispute regarding these conditions may arise, save when a legal exception applies.

Article 10 – Contact

For requests, questions, product information or more information, please contact: Kim Neely, info@primalstrengthtraining.nl.

This privacy statement applies from October 02, 2018 on until further notice.

Recent Posts