Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst op basis waarvan een consument gebruik maakt van een dienst van Primal Strength Training. Door het sluiten van een overeenkomst met Primal Strength Training gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Primal Strength Training is gevestigd te Ede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Ede onder KvK-nummer 72762071.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN LES

a. Deze Algemene Voorwaarden Primal Strength Training zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen een consument (een deelnemer) en Primal Strength Training, op basis waarvan die deelnemer recht heeft op deelname aan een training en/of outdoor workout (een les) aangeboden en/of verzorgd door Primal Strength Training.
b. Een les is: Strength Intensity, HIIT Squad, Bootcamp, Outdoor Training en de andere programma’s welke actueel worden aangeboden alsook deelname aan challenges of wekelijkse programma’s met een einddoel. (Een les uit het gehele lesaanbod zoals omschreven op de website.)
c. Zowel door aanschaf van een strippenkaart, abonnement of programma-abonnement, alsook door deelname aan een les, verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Primal Strength Training.
d. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Primal Strength Training geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
e. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van toepassing.
f. Primal Strength Training heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Een deelnemer wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De geldende Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website van Primal Strength Training. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Primal Strength Training verstrekt.

2. OVEREENKOMST

a. Een deelnemer kan een overeenkomst met Primal Strength Training sluiten door aanschaf van een strippenkaart, een abonnement en/of een programma-abonnement. De overeenkomst komt tot stand door overeenstemming tussen beide partijen. Deze overeenstemming blijkt uit de (online) registratie van een deelnemer.
b. Voor Primal Strength Training ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder de betaling, is voldaan.
c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Primal Strength Training. Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.
d. Een overeenkomst tussen Primal Strength Training en een deelnemer bestaat uit:
(i) een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal lessen.
(ii) een abonnement, dat bestaat uit:
(a) een abonnement, dat in een bepaalde periode een keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een les, of;
(b) een abonnement, dat in een bepaalde periode twee keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een les, of;
(c) een onbeperkt abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal lessen en speciale thematrainingen op verschillende locaties, of;
(d) een programma-abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan specifieke programma’s.

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a. Een strippenkaart, abonnement en programma-abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Een strippenkaart is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld op de strippenkaart van een deelnemer. Als een strippenkaart is verlopen of verbruikt, kan een deelnemer zich niet meer aanmelden voor een les.
c. Een abonnement is beperkt geldig. Als een abonnement is verlopen, kan een deelnemer zich niet meer aanmelden voor een les.
d. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf (minimaal 3 maanden onafgebroken) in het buitenland kan de geldigheidsduur van een strippenkaart, abonnement en programma-abonnement worden opgeschort. Dit moet vooraf (minimaal 1 maand voor ingang opschorting) en schriftelijk worden gemeld (ingeval van ziekte of blessure door overhandiging van een verwijzing van arts of specialist).
e. De geldigheidsduur van een strippenkaart en/of (programma-)abonnement wordt met de periode dat het opgeschort is geweest verlengd.
f. Als een deelnemer een abonnement heeft afgesloten, terwijl de deelnemer nog in het bezit is van een geldige strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de strippenkaart verbruikt, voordat het abonnement ingaat.
g. Een strippenkaart loopt automatisch na 6 maanden na aanschaf af. Een strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
h. Een programma-abonnement heeft een geldigheidsduur van 4 of 6 maanden (hangt van het gekozen programma af) en wordt niet stilzwijgend verlengd.
i. Een abonnement heeft een geldigheidsduur van één (1) jaar. Na afloop hiervan, wordt het abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd tegen de dan actuele prijzen.
j. Een abonnement is te allen tijde schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand (voor de 1ste van de maand door geven).
k. Wijziging of vervanging van het abonnement naar een lagere of hogere frequentie kan uitsluitend schriftelijk en minimaal 1 maand voor de gewenste ingangsdatum worden aangevraagd. Dit dient door Primal Strength Training schriftelijk te worden bevestigd. Bij een wijziging of vervanging komt het oude abonnement te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe abonnement. Het nieuwe abonnement wordt aangegaan voor de dan actuele prijzen en heeft een geldigheidsduur van minimaal 1 jaar en kan tussentijds per maand worden opgezegd.
l. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

4. INSCHRIJFGELD, BETALEN, OPZEGGING & LIDMAATSCHAPSGELDEN

a. Een deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een strippenkaart, abonnement of programma-abonnement. Op dit moment is het inschrijfgeld €0,00 bij een nieuwe inschrijving. Wanneer een deelnemer zich binnen zes (6) maanden na uitschrijving opnieuw inschrijft rekent Primal Strength Training inschrijfkosten van €20,00.
b. De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de strippenkaarten, (iii) de abonnementen en (iv) de programma-abonnementen staan op de website van Primal Strength Training. Primal Strength Training heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. Primal Strength Training maakt een eventuele verhoging minimaal vier weken voor ingang van de verhoging bekend.
c. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden via automatische incasso. De aanschaf van abonnement(en) en de strippenkaart loopt via het Eversports app. Middels deze overeenkomst geeft u toestemming tot de automatische incasso.
d. Een strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
e. Een abonnement en programma-abonnement kunnen vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.
f. Een abonnement en programma-abonnement worden, met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald, maandelijks, vooruit, rond de 25e dag automatisch van de bankrekening van een deelnemer afgeschreven.
g. Primal Strength Training heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
h. Het beëindigen van een abonnement of trainingstraject dient altijd schriftelijk te gescheiden. De opzegging dient te worden verzonden naar Primal Strength Training, Eikelakkers 215, 6711TD Ede of per mail naar info@primalstrengthtraining.nl
i. Primal Strength Training dient de opzegging schriftelijk te bevestigen.
j. Iedere deelnemer is bekend met het feit dat hij/zij de overeenkomst aan gaat voor de afgesproken contractduur. Het (programma-)abonnement gaat in op de datum van inschrijving en wordt maandelijks betaald.
k. Verandering m.b.t de persoonlijke situatie van de deelnemer (bijv. adres- of bankgegeven) dienen direct aan Primal Strength Training te worden doorgeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Primal Strength Training kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij de deelnemer.
l. Bij achterstallige betalingen is de deelnemer in verzuim. Primal Strength Training zal de deelnemer in dat geval aanmanen om het openstaande bedrag alsnog binnen veertien (14) dagen te betalen, verhoogd met €7,50 administratie- en portokosten.  Bij het niet voldoen aan de uiterste betaaldatum zoals in de verzonden aanmaning vermeld, stellen wij de vordering in behandeling van een incassobureau. Het lidmaatschapsgeld van de lopende periode is in dat geval ineens opvorderbaar, verhoogd met de incassokosten, administratiekosten en 1% rente per achterstallige lidmaatschapsmaand. De eventuele in- en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de inning komen voor rekening van de deelnemer, ouder, verzorger/ster of vertegenwoordiger.

6. ONTBINDING

a. De deelnemer kan een overeenkomst met Primal Strength Training ontbinden binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
b. Na het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een deelnemer om de overeenkomst met Primal Strength Training te ontbinden.
c. Het recht op ontbinding vervalt zodra de deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN LES

a. Een deelnemer dient zich voorafgaand aan een les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem Eversports. Zonder aanmelding heeft een deelnemer geen recht op deelname aan een les. Wanneer een deelnemer zich uitschrijft voor een les, dient dit te gebeuren minimaal 2 uur voor een les, om de credit terug te krijgen. Doet de deelnemer dit niet, dan kost dit dus een credit.
b. Primal Strength Training is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De actuele roosters en locaties zijn te raadplegen op de website van Primal Strength Training en in het Eversports app.
c. Buitengewone omstandigheden leveren voor Primal Strength Training altijd overmacht op en ontheffen Primal Strength Training van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Primal Strength Training ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
d. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Primal Strength Training is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een les door gevaarlijke weersomstandigheden. Bij een afzegging zoals bedoeld in dit artikel, maakt de deelnemer nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding.
e. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een les daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Primal Strength Training van de les worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a. Deelname aan een les geschiedt op eigen risico.
b. Primal Strength Training, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of vermissing van persoonlijke eigendommen van een deelnemer ontstaan tijdens of ten gevolge van een les.
c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Primal Strength Training, haar medewerkers en trainers, is Primal Strength Training niet aansprakelijk.
d. Een les is intensief en blessuregevoelig. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een les. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan zijn deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.
e. Primal Strength Training behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een les.
f. Primal Strength Training is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer, verklaart dat hij/zij verzekerd is voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een les.
g. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn/haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een les is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. Primal Strength Training respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b. Primal Strength Training gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Primal Strength Training deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.
c. Primal Strength Training zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d. De werknemers van Primal Strength Training en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
e. Primal Strength Training is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s en films te maken, die door haar kunnen worden gepubliceerd, gebruikt voor promotionele doeleinden en/of gebruik door derden. Indien de deelnemer, ouder of voogd hiertegen bezwaar heeft, kan hij/zij dit voor deelnemen aan de activiteit bij Primal Strength Training melden.

10. HUISREGELS

a. De deelnemer dient zich te houden aan de door Primal Strength Training gegeven instructies en vastgestelde reglementen:
(i) het dragen van schone sportkleding en een goede lichaamshygiëne;
(ii) het dragen van schone sportschoenen is verplicht;
(iii) het gebruiken van een handdoek is verplicht.
b. Iedereen dient medesporters en docenten ten alle tijden met respect te behandelen.
c. De deelnemer dient zich vijf minuten voorafgaande aan de sessie omgekleed te melden op de training.

11. OPENINGSTIJDEN

a. Primal Strength Training is bevoegd om de sportlocatie te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Primal Strength Training is ieder jaar, naast erkende feestdagen, maximaal vier weken gesloten. Een deelnemer wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Deze dagen/periodes van sluiting geven geen recht op een korting of teruggave van de abonnementskosten.
b. Primal Strength Training is bevoegd om de openingstijden van de sportlocatie tijdelijk of blijvend te wijzigen.
c. Primal Strength Training is bevoegd de sportlocatie voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op een korting of teruggave van abonnementskosten.

12. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
b. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden Primal Strength Training van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de wettelijk bevoegde rechter.

Versie: Januari 2024

PRIVACY POLICY

Primal Strength Training respects the privacy of its members, in particular their rights regarding the automatic processing of personal data. We have therefore formulated and implemented a policy on complete transparency with our customers with regard to the processing of personal data its purpose(s) and the possibilities to exercise your legal rights in the best possible way.

If you require any additional information about the protection of personal data, please visit the website of the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Article 1 – Legal definition

Party responsible for processing personal data (hereinafter: “the controller”): Primal Strength Training, established in Eikelakkers 215 6711TD Ede The Netherlands, Chamber of Commerce number: 72762071.

Article 2 – The processing of personal data

1. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’).

2. An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

3. We process the following categories of personal data from you:

– Name
– Gender
– Address
– E-mail address(es)/number(s)
– Bank account (s)
– Birth date / age

Article 3 – Purpose of processing

We do not collect your personal information without a purpose. Your personal data are processed for:

a better service to you
to maintain relationships with you
to process your orders
our subscriptions
making offers
announcements via mail, e-mails and / or newsletters
customer loyalty programs
marketing purposes
complying with (a) legal obligation(s)

Article 4 – Registration of personal data

Your personal data are recorded in an (electronic) register.

Article 5 – Your rights regarding information

1. Pursuant to Article 13 paragraph 2 sub b GDPR each data subject has the right to information on and access to, rectification, erasure and restriction of processing of his personal data, as well as the right to object to the processing and the right to data portability.

2. You can exercise these rights by contacting us at info@primalstrengthtraining.nl

3. Each request must be accompanied by a copy of a valid ID, on which you put your signature and state the address where we can contact you.

4. Within one month of the submitted request, you will receive an answer from us.

5. Depending on the complexity and the number of the requests this period may be extended to two months.

Article 6 – Legal obligations

In case of infringement of any law or regulation, of which a visitor is suspected and for which the authorities require the personal data collected by the collector, they will be provided to them after an explicit and reasoned request of those authorities, after which these personal data do not fall anymore under the protection of the provisions of this Privacy policy.

Article 7 – Commercial offers

1. You may receive commercial offers from the collector. If you do not wish to receive them (anymore), please send us an email to the following address: info@primalstrengthtraining.nl

2. Your personal data will not be used by our partners for commercial purposes.

Article 8 – Data retention

The collected data are used and retained for the duration determined by law.

Article 9 – Applicable Law

These conditions are governed by Dutch law. The court in the district where the collector has its place of business has the sole jurisdiction if any dispute regarding these conditions may arise, save when a legal exception applies.

Article 10 – Contact

For requests, questions, product information or more information, please contact: Kim Neely, info@primalstrengthtraining.nl.

This privacy statement applies from October 02, 2018 on until further notice.

Recent Posts